اگر در سازمان در زمینه پایش وضعیت تجهیزات (ارتعاش سنجی، صداسنجی، ترموگرافی، اندازه گیری جریان الکتریکی و …) خدمات آموزش، مشاوره، خرید ابزار پایش وضعیت، اجرا و انجام پیمانکاری در سازمان و نرم افزار مدیریت پایش وضعیت نیاز دارید لطفا فرم خدمات پایش وضعیت CM را پر فرمایید با شما در تماس خواهیم بود.