مشاوران تدبیرپرداز آویژه

خدمات شرکت مشاوران تدبیرپرداز آویژه تخصصی در حوزه مدیریت نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی های فیزیکی است. این خدمات در قالب ارزیابی ، مشاوره ، آموزش و استقرار نرم افزار نگهداری و تعمیرات CMMS و دارایی فیزیکی EAM می باشد.

ارزیابی

مشاوره

نرم افزار CMMS

آموزش