شناسایی و بهبود فرایندهای سازمانی BPM

Business Process Management یا مدیریت فرآیندهای کسب و کار آمیزه ای از تکنیک های نوین و مبتنی بر فنآوری اطلاعات جهت بهبود و مدیریت بهینه ی فرآیندهای سازمان می باشد. در BPM شما با استفاده از BPMN (زبان مدل سازی فرآیندهای کسب و کار) به مدل سازی، شبیه سازی و بهینه سازی فرآیندهای سازمانی خود اقدام می کنید.
تیم تحلیل مشاوره ی فرآیندی شرکت تدبیرپرداز مبتنی بر تجربیات ارزنده ی خود در زمینه ی سیستم های مدیریت کیفیت، EFQM و ۶سیگما و همچنین برخورداری دانشدر حوزه ی مدل سازی فرآیندهای سازمانی با استفاده از BPMN موفق شده است خدمات ارزنده ای را به صنایع میهن ارائه نماید.
مبتنی بر این تجربیات و همچنین بر اساس آخرین نتایج پروژه های معماری سازمانی و بازنگری فرآیندها در سطح کشور روش بهبود و مدیریت فرآیندهای سازمانی این شرکت تدوین و ارائه شده است.

 شرح خدمات شناسایی و بهبود فرآیندهای سازمانی:

  1. شناسایی و احصاء فرآیندهای سازمانی مبتنی بر تکنیک های
  2. مدل سازی فرآیندهای کسب و کار با استفاده از BPMN
  3. تحلیل و آنالیز فرآیندهای سازمانی مبتنی بر BPM
  4. ارائه ی آموزش های تخصصی در خصوص تکنیک ها و متدهای شناسایی ، مدل سازی، شبیه سازی و مدیریت فرآیندهای کسب و کار مبتنی بر BPM

بهبود فرآیندهای سازمانی مبتنی بر بهترین تجربیات بر اساس محورهای زیر :

  1. بهبود گردش کارهای و روند اجرای فرآیندهای سازمانی و ارائه ی مدل های فرآیندی (BPMN) وضع مطلوب
  2. طراحی منابع اطلاعاتی مورد نیاز در گردش فرآیندهای وضعیت مطلوب شامل فرم ها ، گزارش ها و قوانین و روش های ضبط، نگهداری و پردازش اطلاعات فرآیندهای سازمان
  3. شناسایی و تدوین شاخص های فرآیندهای سازمانی (KPI) وضعیت مطلوب و تدوین روش های پایش و اندازه گیری آنها
  4. ارائه راهکارهای مبتنی بر فنآوری اطلاعات (نرم افزار، اتوماسیون صنعتی) جهت مکانیزه نمودن حوزه های شناسایی شده
  5. اصلاحات و نیازمندی های مورد نیاز در منابع سازمانی جهت پشتیبانی از فرآیندهای وضعیت مطلوب
مدل سازی فرایندهای سازمان