مدل Step Modules برای پیاده سازی نرم افزار چیست!؟

یکی از پایدارترین و اصولی ترین مدل های پیاده سازی نرم افزار در سازمان های بزرگ و پیشرو در سیستم سازی نرم افزار های نگهداری و تعمیرات می باشد.در این مدل مبتنی بر تعداد ماژول های نرم افزار  ابتدا یک الی دو ماژول از نرم افزار در سازمان نصب می گردد و کاربران باید با آن دو ماژول کار کنند و ورود اطلاعات نمایند در حین ورود اطلاعات تیم مشاور نظارت داشته و خطاهای کاربران را در ورود اطلاعات بر طرف و آموزش های لازم را گام به گام انتقال می دهد بعد از اتمام ورود اطلاعات ماژول های بعدی نرم افزار نصب می گردد و تا اتنهای باز ۸ الی ۱۰ کلیه ماژول ها نصب و ورود اطلاعات آن انجام می گردد ممکن است برخی از ماژول ها به دلیل کثرت اطلاعات تجهیزات وقت و زمان بیشتری نیاز داشته باشد که در بازه ۸ الی ۱۰ نگجند که در آن صورت نمونه های پایلوت انتخاب و مراحل کار ادامه می یابد.
در این مدل بیشترین پایداری و اطمینان از نصب ، راه اندازی ، آموزش ، رفع خطاهای کاربری و اجرای نرم افزار کسب می شود و بیش از ۹۰ در صد از امکانات نرم افزار توسط کاربران استفاده می گردد.در حالی که در اکثر نرم افزار داخلی و خارجی این اصول رعایت نشده و فقط به راه اندازی و نصب و آموزش یک ماه نرم افزار اکتفا و با پشتیبانی فنی نرم افزار در بازه یک سال کار جمع می شود.در حالی که در مدل فوق نرم افزار اصولی و گام به گام با رشد آگاهی و شناخت کاربر مستقر می شود و بعد از استقرار نیز نرم افزار یک سال پشتیبانی کامل و رایگان می گردد.

نرم افزار نگهداری و تعمیرات آویژه