گام های استقرار نرم افزارهای سیستم مدیریت در سازمان

شرکت مشاوران تدبیر پرداز آویژه در زمینه طرح ریزی فرآیندهای مدیریت سازمانی فعال بوده و با ارائه نسل جدید نرم افزار های مدیریتی مبتنی بر مدیریت دانش سازمان کار می کند و مدیران آن بیش از ۱۵ سال تجربه در طرح ریزی فرآیندهای مدیریتی ، تحلیل سیستم ، ارائه نرم افزار و پیاده سازی سیستم های مدیریتی را درسازمان های مختلف دارا می باشند.

مبانی و اصول کار این شرکت در پیاده سازی سیستم های مدیریتی در سازمان های بزرگ و دولتی تا ارائه نرم افزار درآن سازمان مبتنی بر گام های استاندارد و پایه می باشد. برای استقرار هر سیستم مدیریتی این گام ها ضروری بوده وپیاده سازی نرم افزار های آماده و از پیش طرح ریزی شده یکی از ریسک های خطرناک سازمان ها در پیاده سازی سیستم های مدیریتی می باشد.اما پیروی از یک مبنای استاندارد در طرح ریزی سیستم های مدیریت این امکان را به مدیران سازمان می دهد که با احتمال موفقیت بسیار بالا در پیاده سازی سیستم های مدیریتی و نرم افزار گام بردارند.

گام های استقرار نرم افزارهای سیستم مدیریت در سازمان

در زیر گام های کلیدی استقرار هر گونه سیستم مدیریتی در سازمان های بزرگ ذکر شده است:

  1. ارزیابی و شناخت فعالیتهای سازمان با انجام ممیزی مبتنی بر آن سیستم خاص
  2. برگزاری کلاس های آموزشی و توجیهی در زمینه سیستم های مدیریت
  3. طرح ریزی فرآیندهای یک سیستم مدیریت مبتنی بر مدل سازی فرآیندهای کسب و کار BPMN
  4. تعریف نیازمندی ها و تدوین و اصلاح روش های اجرای ، دستور العمل ها سیستمی و فرم ها
  5. استاندارد سازی مستندات و سیستم مدیریت مورد نظر
  6. تحلیل سیستم و مدل سازی فرآیندهای آن سیستم مدیریت سازمان
  7. برنامه نویسی نرم افزار سیستم مدیریتی مبتنی بر مدل ماژول بر مبنی گام های ۳ تا ۵
  8. پیاده سازی نرم افزار سیستم مدیریت بر اساس سیستم Step Modules
  9. پایش و نظارت بر ورود اطلاعات و نگهداری نرم افزار در بازه های زمانی تعریف شده
  10. آموزش و تحویل دهی نرم افزار طرح ریزی شده به کاربران و رفع خطاهای کاربری
ماژول ها امکانات نرم افزار تعمیرات